Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nippur

       A beavatottak titkos történetében az Ataiszi származásúak többször összekerülnek egymással. Így pl. Buda fia, Aladár, Abakán néven alapít birodalmat; Csaba leszármazottja, Kotragos, elmegy a Turgai kapuba és feleségül veszi Emőkét; Oposur, Edemen... Álmos-Árpád révén találkozik a Nyék leányával Abacillel; Árpád második házasságában Eperjessel; Csaba, illetve II. Ilona-Baján leszármazottjával kerül össze. Telena, Alpár későbbi felesége, egy kisfiúval jött be hazánkba. Többé nem akart ugyan férjhez menni, de az ősi törvények szerint Alpárt, a Nagy-Süán győztesét nem lehetett elutasítania. Telena fiából, Bajánból lett aztán Baján avar fejedelem, az avarság védőpajzsa. Bizánc és Róma Atillának vagy valamelyik utódjának a megölésében csak a hun törzsszövetség uralmának a megtörését látta. Bajánhoz nehezebb volt hozzáférkőzni. Minden tekintetben kiváló ember volt. Elődei nemigen érintkeztek a nyugati diplomáciával. Baján azonban, a védelmi gyűrűk korlátlan ura nagy nyelvtehetségével mindenkivel tudott tárgyalni. Nyelvtudásával, erejével és vagyonával elkápráztatta az akkor ismert világot, akárcsak Atilla, Buda, vagy Deédes. Kincseikről csak a beavatottak titkos szövetségének volt tudomása. Bát képzésen Baján a Bát-Baján nevet vette fel. Feleségül elnyerte Szamos fejedelem legkisebb árváját, Tomisirt. 10 fiuk és 8 leányuk született. Ez a szaporaság biztosította házának 300 évre a hatalmat.

A beavatottak sora:

Batbaján (csodagyerek) 565-602
Bakar 602-630
Mácsi 630-634
Kuvrát 634-648
Samó (az áruló) 648-658
Zára 658-664
Haram 664-678
Zemlén 678-702
Maróca 702-720
Zengő 720-734
Mura 734-762
Linda 762-790
Korpona 790-792
Türje 792-794
Tuza794-803
Halics 803-825
Nyék 825-869
Abacil 869-890


A fejedelmi láncolat pedig:

Nagybaján 568-580 Alpár-Telena 580-600
Győr 600-620
Páka 620-626
Kohár 626-630
Tudval 630-634-660
Mácsi férje, Orbaszár 660-672
Vaska 672-690
Kapornak 690-712
Regöly 712-740
Becseker 740-770
Gyürtő 770-782
Sebes 782-792
Mikó 792-795
Tuza 795-803


Ekkor a fejedelmi család fele kivonult, de Kassa 803-853, kabar-palóc földön visszamaradt. Verecke 853-896, majd utána Árpád-Verecke 896-899, s végül (899-908) Árpád-Eperjes által. Zsolt 908-tól 955-ig tartó uralma alatt egyesül a beavatottak háza. Ezért lett Zsolt-Zoltán a közös fejedelem Árpád után.

A marami és merija törzsek Kr.e. 3016-tól Kr.u. 1265-ig tartó vándorlása érintette a hun törzsszö-vetségbeli népek mindegyikét. A meriják nagyjából azonosak a fehér-hunokkal, a maramiak a fekete-hunok-kal. Származási törvényeiket Ataiszból hozták. Tarján fősámán 250-ben így ír róluk: A kabarvész 181-ben megbontotta a szumíros törvényt és a merija-marami érdekterületen tiszta asz-szony-uralomra vezetett. Merija területén az 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I2, 13-mas fátriák maradtak, a 15-ös közös, átmenati fátriával. A por fátriák közül a 26-os Szalaváré fátria volt közös. A 2-es Jenő, a 14-es Gyula, 16-os Megyer, 20-as Keszi és a 22-es Gyarmat törzs alkotta a vegyes-uralmi magyari törzs-szövetséget.(Vegyes, azaz feleség-uralommal.) A 18-as Kürt, a 23-as Tarján, a 25-ös Nyék, a 24-es Kéri és a 20-as Keszi törzs kézműves része megmaradt a kabaros férfi-uralom alatt. 250-300 között ez az 5 törzs leköltözött az Ural-Emba folyó és a Turgai kapu vidékére, de a 17-es és a 19-es, valamint a 21-es fátria a 26-os közös fátriával vissszamaradt asszony-uralom alatt. A 18-as Kürt és a Kéri többségű 24-es, valamint a 22-es Gyarmat és a 23-as Tarján törzsnek egy-egy része vegyesen, feleség-és férfiuralom alatt létszámban pótolta a por fátriák nem kielégítő egyensúlyát; a 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os por fátriák töredéke azonban visszatért az asszonyuralomra. Legelő-megtartási törvény értelmében Tarján fősámán fia, Béla, a Kürt-Kéri és a Gyarmat-Tarján törzs maradékaiból-leányai révén-megalapította a Béla törzset. Ez élénk kapcsolatot tartott fenn a Turgai kapu-ban később lehagyott Kurd törzzsel és a Magyarka-Sárhely között hagyott Gyula törzzsel.

Koppányról Szalaváré Tura mélyen hallgatott, mert szerinte ha valaki új vallást, vagy eszmét hoz elő, azt rendszerint anyagiakért teszi. A sámánizmus megkövetelte a maga tizedét, ugyanúgy a kereszténység is, de a manysiktól várta a mohamedánizmus is.Ezért a manysik mind északabbra húzódtak, amíg a nyenyecektől és a szamojédoktól tehették. Népük nem fizette meg a szellemi lakbért, ezért egy ilyen nagy múltú népnek el kellett pusztulnia. Géza fejedelem látta a nyugati veszélyt, ezért Vajk fiát eladta a nyugati kereszténységnek; de édesanyjának minden hozzátartozója Bizánccal kacérkodott. Koppány az Ajtonyék-Gyuláék csoportjával tartott és Bizáncnak szívesebben fizették volna a sámánizmustól megtagadott tizedet. Aba-Sámuelék kabarjai a sámán-tized mellett Nyugatnak is megfizették a tizedet; a megvakított Vászolyt fejedelmi ellátásban részesítették, fiait pedig fejedelmükként tisztelték. Mivel a magyar törzsszövetség nem külön törzsként vett részt a Buda-Atilla vezetésével kidolgozott honfoglalásban, mi akkor a manysikkal alkottunk harci egységet. Déli Pannonföld már régen a hunok érdekeltségi területe volt, amikor Aquincumban még Róma volt az úr. Előőrsként a manysiknál maradt Béla, a szkítáktól Kevét és a szavárdiföldről küldött Kadosát indították útba a rómaiak nyugtalanítására. Ordas (Ordosz) szkíta telepről kiindulva Keve vezetésével 431-ben legyőzték a rómaiakat, majd a következő évben az ugyancsak szkíta Zombortelepről rontottak a római zsoldosokra, mivel azok a Duna bal oldaláról rabszolgákat hajtottak el. 433 kora tavaszán ezen a területen győzedelmeskedtek a rómaiak felett és a területet Keve vezér megkapta örökös területként. Itt épült Kevevára, a Duna bal partján, Baranccsal szemben. Béla tyumenje a mai Bélabánya környékén szállt meg; a hősi halált halt Kadosa fia, Zaránd pedig (akinek besenyő lány volt a felesége) a Bikis folyó forrásvidékén felépítette Zaránd várát. A 24 hun törzsből álló szövetség vezérkara ekkor így állott: Hangun-Huó császár 351-ben meghalt.

Utána Megyerja öccse, Uruk-Dargin vette át az irányítást 351-385-ig, majd Hunyornak adta át a hatalmat, aki fiainak: Mondzuk, Udin (Uldin) és Bagamér (Balambér)-nak a részvételével 385-410 között uralkodott. Bagamér 410-430 között Káspiváron át felvezette a hun hadsereg zömét; Buda-Atilla irányításával 433-ban Jászvásárra értek. Mondzuk, mint fővezér Ordoszban maradt, de fiai: Karaton és Oktár ekkor már szkíta földön állomásoztak. Uldin halála után, amikor híre jött annak is, hogy Mondzukot Ordoszban meggyilkolták, 433 őszutóján Ruga és Upor (Uptor) kívánságára Atilla vette át a fővezérséget. Ordoszból így Hunyor ivadékaiból csak Bősárkány érkezett. Jákó halála miatt Buda vette át a fősámáni tisztséget. Az Ordoszból áthelyezett beavatott sámánközpont alapjait 435 Nyilas havának holdtöltéjén rakták le. Ezzel indult meg Budavárának felépítése. Az ünnepélyen részt vett: Bősárkány, Deédes, Nekese, Buda, Atilla, Karaton, Oktár, Ruga, Upor, Ojbársz (Uruk-Dargin leányának a fia), mind a 24 törzsnek a vezére és vezető sámánja, összesen tehát 58 magasrangú személy, a törzsszövetség teljes vezérkara. Megjelent a manysi sámánnal együtt Béla vezér is, aki itt parancsot kapott arra, hogy az aranybányászatot lendítse fel Bélabányán. Atilla halála után a hun törzsszövetség visszavonult a Káspivári Szkíta birodalomba, de az addig meg-honosodott törzsek továbbra is a helyükön maradtak. Amikor az új, avar törzsszövetség elindult, itt már rokon népek fogadták őket, csakúgy, mint később a magyar törzsszövetséget. Vajk fiának, Imrének volt egy titkos menyasszonya, Jéne. Jéne Sarolt parancsára hajlandó volt gyermeket szülni Imrének. István király véréből a budavári Hegyi-ünnepélyen, Radnót napján meg is született a kisfiuk. A gyermeknek Aba-Sámuel lett a névadó apja. Valóságos apja, Imre ekkor már a besenyő bosszúnak esett áldozatául. Jéne aranyműves lány volt. Kisfiával Veszprémben bevonult Sarolt miseruha-készítői közé. Az agg királynő minden örömét Radnótban találta. Mindig vele játszadozott. Radnót véréből származott Pósa vitéz, Anonimus, akit IV. Béla Karakórumba küldött.

Nippur pateszi az özönvíz előtt 35000 évvel rakta le a víz emelkedése miatt az első, sziklán épült sumír város alapját. A város akkor még a tengerparton feküdt. De amikor Kr.e. 9790 körül Lagas, az első sumér király várost alapított, az újabb eljegesedés miatt Lugal városa már 10 napi lovaglásra volt Nippur alatt. (Lugal-Lagas 12 sumér város pateszijét végeztette ki Lagasban, ellenszegülés miatt.) Amikor az Ataiszi őshazában a tenger szintje újból emelkedni kezdett, Uruk városában felavatták a beavatottak központját, de az özönvíz miatt Lagas, Úr és Eridu városa víz alá került. A tenger vize ekkor Uruk városának a hegyalját mosta. Ettől kezdve az özönvíztől való szabadulás emlékére nyár közepén mindenütt megtartották a Hegyiünnepélyt. A Szovjetunióban a komik 1972-ben bemutatták ezt a Hegyiünnepet. István korában Vászoly és Ajtony volt beavatott; ők láttak a jövőbe. Mindketten azon a véleményen voltak, hogy a nyugati kereszténység csak veszélyt jelent. Attól is tartottak, hogy a csuhásoknak megtiltják a nősülést és hosszú idő múlva a szaporodás szempontjából ez nagyon megbosszulja magát. Ha viszont Kelet kereszténységét tesszük magunkévá, létszámban erősebbek leszünk. A német lovagok és a római pápa, folytatták tovább-a tizedre és az ajándék-birtokokra való tekintettel istennek tetsző cselekedetnek mondja a keleti kereszténységhez húzó főurak kiirtását. Ezért Koppányt 998-ban, Tónusz-Abát beavatott feleségével együtt 1002-ben, majd Jirkó hat vejét: Radna, Zsibó, Pestere, Siria, Doboka és Kolozs vezéreket megölték a Csanád vezette vérengző lovagok pedig Ajtonnyal is végeztek. Mindez 998-1028 között történt. Ugyanebben az évben István király Vászolyt is megvakíttatta, pedig az Aba-Sámuel tanácsára-felvette a Vazul nevet és kereszténnyé lett.

István király testőrségének a parancsnokát, aki az ősi törvények szerint István apjának számított, mindezek láttára agyvérzés érte. Sarolt öccse volt az, az Erdeljü Gyula, aki eddig nem engedte, hogy Istvánnak vagy Imrének baja essék. Imrét 1031-ben vadkannal ölették meg a besenyő lövérek. Vászoly-Vazult 1028-ban, Ajtony kivégzése után megvakították, Mindennek megakadályozására a jászvásári Gyula fejedelem eljárt a bolgár cárnál, a halicsi bánnál és Boleszló lengyel királynál, de igyekezetének nem volt eredménye. Amikor pedig eljött a beavatottak rejtegetett szent ládájáért, Hunt-Pázmán lovagjai 1018 tavaszán vele is végeztek. A pápaság a bűnbocsánat fejében elrendelte Boleszláv lengyel király megsegítését. Ennek István király azon nyomban eleget is tett. Ha nem lett volna meg szám szerint 12 a kivégzendő vezető ember közül, kivégzik Vászolyt is. De rá más sors várt. Amikor István megbeszélésre hívta, azt mondta: "Nem akarok gyilkost látni!" Többek között aztán ez is egyik oka volt annak, hogy megvakították. Az összeesküvéssel gyanúsított Vászoly átadta fiainak a Budavári sámánközpont beavatottainak szent ládáját. Ezt sokáig Aba-Sámuel rejtegette. 1035-ben Endre, Béla és Levente Halics-Ladomér fejedelemségen át Kievbe menekítette a ládát. Ott Endre, András királyfi néven feleségül vette Bölcs Jaroszláv leányát. Béla egy lengyel hercegnőt vett feleségül, Levente pedig Ladomér fejedelmének a leányát, Lebed lovasfejedelem leszármazottját, a beavatott Ildikót. Ildikó vezetésével három állam lovasaitól kísérve vitték Budavár szent ládáját a Béla (Bjelaja) partján levő Füzesgyarmatra. Itt Ildikó az ősi törvények szerint önkéntes véráldozattal hősi halált halt. Levente többé nem is nősült meg. (Ugyanígy halt Jákó fősámán is önkéntes halált, amikor a sámánközpontot Budavárra helyezték át. Az Ordoszi Aranyasszony templomot magára gyújtotta. Ezt a szent helyet minden időben az Élet templomának nevezték.)

A szövetség ládájának kimenekítését még 992-ben eldöntötték, amikor Gelyza felvette a Géza nevet. (Második neve István lett, de lelkében mindvégig Gelyza maradt.) Amikor Kr.e. 3000 körül a napkitörések miatt roppant hőség uralkodott, a sumérok marami és merija csoportja újabb haza keresésében eljutott egészen a Volga könyökéig. Bölcseinek 38000 évi időre visszanyúló feljegyzéseik voltak, s azokból megállapították, hogy a mérsékelt égövi, egy-ruhás öltözködési mód mellett fejlődik legjobban az emberiség agya és olyan éghajlat a 1egalkalmasabb a kenyérmagvak termelésére és az ehető állatok tenyésztésére. Az Élet templomának a papjai itt a legokosabbak. Az itteni békesség azonban nem sokáig tartott. Először az első hun törzsszövetségi csoport, a viroláj (észt) hatolt rajtuk keresztül; másodiknak a suomák (finnek). Majd megjelentek a morvidok, Marami-moksa és Merija-mersa házassági kettősséggel. Amikor Ildikó hősi halált halt, már az udmurtok és a komik éltek marami-merija házassági közösségben. A manysik antik hazája az Uralon és azon túl volt. Káma-Béla környéke viszont badzsirt-magyar. De az Özönvíz-hegyi ünnepet még tartották.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

стоимость билета иркутск омск авиабилеты

(DonaldDuaks, 2018.07.10 19:10)

чита симферополь авиабилеты субсидии владивосток авиа цены авиабилетов где купить авиабилеты в германию цены на авиабилеты до анталии турция стоимость билета на самолет спб одесса где купить органайзер для авиабилетов когда билеты на самолет из екатеринбурга до крыма станут дешевле стоимость авиабилета до самары субсидированные тарифы на авиабилеты 2014 иркутск крым цены авиабилеты беларусь владивосток билеты на самолет стоимость авиабилетов краснодар пермь дешевые авиабилеты на сайте каяк стоимость авиабилетов ереван москва в рублях цена на авиабилеты сумм ташкент стамбул

как менеджера по туризму забронировать авиабилеты http://lavaggio.com.vn/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1456006 стоимость авиабилетов мин воды крым http://ima.aragua.gob.ve/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=365198 цена авиабилета из одессы в москву в гривнах http://wowdesigns.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=134499 расписание самолетов москва бишкек цена билета http://www.fidiark.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=254702 карта пунктов по sже авиабилетов в москве http://jpfeinmann.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=742841

стоимость билета на самолет до саратова из минвод цены на билеты в казань на самолет расписание самолетов курумоч москва цена билета как сдать билеты на самолет без паспорта стоимость авиабилетов в лос анджелес стоимость авиабилета до нью йорка сша из екатеринбурга как забронировать авиабилет онлайн обратно с открытой датой где можно купить авиабилеты рейнэир цена авиабилетов и ж д билетов москва самара перелет москва мюнхен берлин авиабилеты

где купить самый дешевый авиа билет http://eurobicco.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106849 стоимость авиабилетов оренбург киев http://highlyuniqueradioonline.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=294424 сочи хабаровск авиабилеты время в пути http://www.clinicaveterinariaromaeur.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=443601 стоимость билетов на самолет из ярославля http://khazovnh.bget.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=96212 цена авиабилета калуга сочи http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=299491

цена билета на самолет до ужгорода сотрудничество с поисковыми системами продажи авиабилетов цены на авиабилеты в крым из владивостока стоимость билета в волгоград на самолете распродажа авиабилетов в калининграде

немецкие порно фильмы бесплатно

(CharlesGlymn, 2018.07.10 10:25)

ретро порно фильмы торрент [url=http://videoporno101.net/ ]немецкие порно фильмы бесплатно[/url]

Таблетки для похудения Редуслим в Климовске

(StanleyFus, 2018.07.09 22:48)

Таблетки для похудения Редуслим в Климовске http://klimovsk.redu-slim.su/

Израильтяне встречаются тут

(IsrafaceHUM, 2018.07.09 00:53)

Евреи со всего мира встречаются тут


Мечтаете об уникальном знакомстве? Пытаетесь начать новую жизнь и отношения на волне «Израиль мужчины и женщины»? Тогда почему бы не попробовать уникальную возможность знакомства в Израиле, где всегда тепло, вкусно и весело!
Евреи и еврейские девушки стали гордостью Израиля! Испокон веков еврейские женщины, молодые еврейки и еврейские мужчины славились своей красотой и харизмой. Поэтому вам не нужно регистрироваться на множестве сайтов, чтобы найти себе мужчину Израиля! Специально для вас мы создали уникальную площадку для знакомства в Израиле для русских! Красивейшие женщины и мужчины Израиля, богатые иудеи и заводные еврейские парни – все собраны в одном месте!
Универсальность и комфорт использования, а главное высокая технологичность и подбор замечательных знакомств в Израиле – все это объединяется в нашем детище - « Еврейская социальная сеть IsraFace.Com ». Мы рады видеть каждого из вас, присоединяйтесь! [url=http://israface.com][img]http://israface.com/znakomstva-v-izraile.jpg[/img][/url]

порно видео несовершеннолетние девочки и взрослые секс

(Nelsonelemo, 2018.07.06 15:20)

секс взрослые женщины и мальчики порно фото комикс [url=http://stctv.ru/]сексуальные взрослые женщины порно фото [url=https://kompromat1.net/]порно сексуальные взрослые женщины[/url] порно сексуальные взрослые женщины сексуальные взрослые женщины порно фото порнуха[/url]

Лого Сибур

(Robertpessy, 2018.07.06 11:51)

Логотип Сибура [url=http://sibur.club/]Лого Сибур[/url]

voicire

(Hailky, 2018.07.06 08:25)

[url=http://healthproblemsnews.com/]healthproblemsnews.com[/url]

Качественная разработка интернет проектов

(DonaldIroks, 2018.07.05 17:27)

[center][img]https://www.ktmfreelancer.com/wp-content/uploads/2016/11/find-best-website-developer.jpg[/img][/center]

[b]Hi[/b], Do you need a modern website, [u]with adaptability for mobile devices[/u] and beautiful design?

[b] No problem![/b] I am ready for a short time to implement a project of any complexity, from stores to various multifunctional investor's HYIPs, and create a completely unique site with a lot of different chips.

Development using modern technologies:
- AJAX
- jQuery
- PHP (7.x)


[url=http://develop-software.ru/dev/design]web applications development[/url]


полезные продукты чтобы набрать вес

(PeterCom, 2018.07.05 07:12)

Обязательное призыв в пище заключается не лишь во вкусе, однако и в полезности. И не навеки все то, что вызывает аппетит довольно доход нам здоровье.

Однако, не стоит оценивать, сколько вся полезная дача не вкусная. Наоборот, в нашем перечне собраны такие продукты, которые считаются лакомством и являются одними из самых необходимых чтобы организма.

Быть этом правильное питание должен строиться всего для здоровых продуктов, тем самым избавляя организм от вредных веществ, жиров, шлаков и т. п.

Предварительно тем, как перейдем к обзору полезных чтобы здоровья продуктов, должен напомнить, что в обычном рационе человека должны водиться фрукты, овощи, ягоды, орехи, мясные и молочные продукты, различные крупы.

То грызть воспрещается уменьшать частный часть всего теми продуктами, которые перечислены ниже. При этом старайтесь потреблять их регулярно.
Перейти на сайт полезные продукты чтобы набрать вес http://polezzno.com

полезные продукты для питания по агни йог

(Alvinsoync, 2018.07.04 22:32)

полезные продукты для беременных во втором триместре беседа витамины и полезные продукты http://cxpco-a.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ixasygoge полезные необходимые для развития продукты полезные продукты при сгонке веса

запеканка полезные продукты

(PeterCom, 2018.07.04 19:49)

Обязательное требование в пище заключается не один во вкусе, только и в полезности. И не навеки постоянно то, сколько вызывает голод будет приносить нам здоровье.

Все, не стоит исчислять, сколько вся полезная еда не вкусная. Наоборот, в нашем перечне собраны такие продукты, которые считаются лакомством и являются одними из самых необходимых ради организма.

Присутствие этом правильное довольствие надо строиться лишь для здоровых продуктов, тем самым избавляя организм от вредных веществ, жиров, шлаков и т. п.

Пред тем, как перейдем к обзору полезных для здоровья продуктов, надо напомнить, что в обычном рационе человека должны быть фрукты, овощи, ягоды, орехи, мясные и молочные продукты, различные крупы.

То снедать грешно удерживать частный еда один теми продуктами, которые перечислены ниже. Быть этом старайтесь потреблять их регулярно.
Перейти на сайт запеканка полезные продукты http://polezzno.com

vardenafil 226 mg

(Edgarexeby, 2018.07.02 14:46)

Hello! [url=http://levitranmh.party/#where-buy-levitra]levitra[/url] excellent web site.

T.A.T.U. NAS NIE DOGONIAT (Cabay Rework)

(Missouritub, 2018.06.29 04:40)

Money (Feat. Jackie Jaxx) Matt Watkins Remix RansterGreen Enjoy Diego Bazan John A I Saw The Light 1 Benjamin Dube Songs Wine Slow Challenge Reaction Ana Aguilar BTS GO GO DANCE PRACTICE (HALLOWEEN REACTION Veneno Para Olvidar Armonia 10 Jake Bugg Lightning Bolt (Live on KEXP) Something That I Want Grace Whistle (Shmelev & Corto Remix) White Line Neil Young And Crazy Horse Bryan Adams Shes Got A Way Mix01 Martin Krett

Young Jeezy Ft Yg Kendrick Lamar [url=https://unitedagents.eu/searching/Ronni+Kot+Wenzell]Ronni Kot Wenzell[/url] Slashion Model Girls [url=https://shmenim.info/music/flcl+alternative+ost+white+summer+and+green+bicycle+red+hair+with+black+guitar]White Summer and Green Bicycle Red Hair with Black Guitar[/url] Daniel Nova [url=https://semestra.eu/music/workout+music+motivation+heavy+metal+music+sound+effect+hd]Workout Music Motivation Heavy Metal Music Sound Effect Hd[/url] End High Chris Brown [url=https://ravnerdwars.info/play/indie+rock+compilation+june]INDIE ROCK COMPILATION JUNE[/url] Disciple (Ft. Melissa Hayes) [url=https://semestra.eu/group/zac+f]Zac F[/url]

Magick Ryan Adams DEZE ZOMBIE IS EEN HOND! Unturned YourEternalDestiny1 Goud.by)dj.set.manuel.tasca.producer. Baila Morena) ID2 (Original Mix) Marupadiyum mp3 Salsa Erotica [Dj. Jorge Alexander] Baby Likes to Rock it Line Dance OldUndergroundLiveTV

Upside Down (Terravita and Bassnectar Remix) [url=https://shmenim.info/search/Hero+naam+yaad+rakhi+(2015)]Hero naam yaad rakhi (2015)[/url] Brooks farewell to Laboon ! #156 [url=https://cacak.info/search/The+corrs+give+it+all+up.mp3]The corrs give it all up.mp3[/url] BTS FAKE LOVE REACTION ZeroTwo [url=https://shmenim.info/search/Acid+Jack+Flashed]Acid Jack Flashed[/url] Roger Sanchez Cream sd1 [url=https://ravnerdwars.info/artist/Berlin+Minimal+Techno+Mix]Berlin Minimal Techno Mix[/url] You Dont Know What Youve Got [url=https://semestra.eu/search/Jason+cheetah+(IT+AINT+EASY+BEIN+CHEESY)]Jason cheetah (IT AINT EASY BEIN CHEESY).mp3[/url]

Endrendrum Punnagai Othayilae Lyric Harris Jayaraj Propaganda Machinery Jon Hopkins Full Performance (Live on KEXP) Bill och Bulls lekland (som Busfabriken) J.Rabbit Lets Kick it [FREE DOWNLOAD]

Продвижение в поисковиках

(Vadimpr, 2018.06.28 10:08)

Доброго времени!

Хотел бы предложить Вам индивидуальную услугу продвижения вашего интернет сайта ссылками-донорами. На данный момент есть статейное и профильное продвижение.

Профильный (ссылки в профилях) - 3900 руб.
Статейное продвижение (профиля + статьи в топиках форумов) - 7500 руб (под ключ) - Рекомендую!

Буду продвигать Вас по важным Вам ключевым запросам.

Что в итоге?

1. Более 1000 открытых к индексации ссылок с сайтов и форумов на Ваш сайт.
2. Улучшение доверия ПС.
3. Улучшение позиций в ПС по вашим запросам.
4. Трастовость.
5. Увеличение посещаемости Вашего сайта.

И еще кое-что...

По завершении работы, я высылаю вам txt файл, в котором проставлены ссылки с ресурсов на Ваш сайт. Сейчас я свободен и могу уже приступить к исполнению работы. Можем начать со стартового (профильного) тарифа.

Если Вам интересно мое предложение, ответьте пожалуйста мне на почту proxrum**@**mail.ru (звездочки плиз удалите) письмо с темой "Продвижение сайта". Спасибо. С Уважением!

loats

(Gefunfat, 2018.06.26 22:42)

[url=http://mymedtale.com/]mymedtale.com[/url]

безбрежный ремень

(DanielFef, 2018.06.25 12:56)

Такой знаменитый в последнее время аксессуар, как ремень, – неотъемлемый элемент гардероба, причем, как женского, беспричинно и мужского. Ремни уже издревле перестали исполнять только практичную роль, то полдничать, поддерживать брюки: ныне этот аксессуар несет и эстетическую нагрузку и, более того, помогает представителям сильного и слабого пола создать образцовый образ.
В этом разделе нашего интернет-магазина сумок и аксессуаров SumkaVip причина изделия представлены в широком ценовом диапазоне. Многообразие предлагаемых моделей позволит подобрать аксессуары как к одежде в классическом стиле, беспричинно и перед джинсы. Исключение первых – небольшая ширина и строгая, без излишеств, пряжка. Вторые отличаются разнообразным декором, экстравагантностью и широким использованием дополнительных деталей.
Покупая [url=http://www.hongtangguan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=147770&extra=]ремень для джинсов[/url] дар ремень[/url] из натуральной кожи, представителям сильной половины следует учитывать последние модные тенденции и руководствоваться собственным вкусом. Сообразно словам дизайнеров, выбирая кожаное препарат ради мужского костюма, лучше отдать достоинство строгим и не больно броским моделям, ведь в данном случае ремень является второстепенным элементом гардероба. В гардеробе каждого мужчины надо быть маломальски классических ремней и столько же – предназначенных для более свободного стиля в одежде.

делать яндексе выскакивает реклама

(Georgezem, 2018.06.25 12:07)

как правильно дать рекламу в яндекс директ самые дорогие запросы в яндекс директ стоимость клиента в яндекс директ интернет реклама годин маркетинговые виджеты для сайта реклама какого нибудь товара контекстная реклама клининга выбрать позицию входа в 1-ое место яндекс директ увеличть доход от яндекс директ моя реклама липецк витрины для канцтоваров реклама сайта автосалона яндекс директ настройка рф рекламировать сайт управляется системой ucoz вылазиет реклама яндекс браузере делать промокоды яндекс директ 2015

имя девушки реклама яндекс браузера [url=http://truthpromo.ru/kak-shutochno-proreklamirovat-vedro-melkoy-kartoshki/18101-2018-07-08.php]реклама в интернет в россии[/url] заказ печати для наружной рекламы [url=http://promo-control.ru/novaya-reklama-gugl-pley/417-2016-01-26.php]реклама товара презентации[/url] топ запросы яндекс директ [url=http://promo-control.ru/andrey-zolotarev-cpa-biznes-yandeks-direkt-urok-8/5385-2016-11-27.php]коммуникационные сети понятие в маркетинге[/url] что делать если постоянно появляется реклама в яндекс браузере [url=http://promofarm24.ru/yandeks-reklama-kontakte/186-2015-12-26.php]ген директор яндекса[/url] цена за клик яндекс директ как узнать [url=http://promoepic.ru/sekreti-raboti-s-google-adwords/5471-2016-11-24.php]реклама в интернете бухгалтерские проводки[/url]

контекстная реклама от 3000 рублей бесплатная реклама на сайтах мурманска как рекламировать онлайн игры интернет сайти на которых можно рекламировать контекстная реклама в смоленске яндекс директ для салона красоты баннерная реклама в яндексе реклама сайта на форуме яндекс директ не отображается favicon ресурсам которые работают яндекс директ стоит сказать настоящее время заработок

предпродажное послепродажное обслуживание клиентов сбыт реклама продвижение товара прибыл [url=http://firstcon.ru/reklama-v-internete-rossiya-2007/17152-2018-05-12.php]продвижение товара реклама рекламные акции[/url] рекламу посредников самого сайта этого создается контекстная реклама пишутся продающие [url=http://context-battle.ru/internet-reklama-agentstva-nedvizhimosti/6826-2017-03-05.php]контекстная реклама электроника[/url] интернет реклама сети магазинов [url=http://wowcontext24.ru/nastroyka-kasperskogo-ot-ssilok-i-reklami/5328-2016-12-07.php]какая величина определяет позицию объявления в google adwords[/url] реклама товаров и услуг брянск [url=http://context-battle.ru/internet-reklama-agentstva-nedvizhimosti/10491-2017-09-01.php]реклама форма продвижения товара[/url] оценка эффективности рекламы в 2гис google adwords [url=http://promo-control.ru/andrey-zolotarev-cpa-biznes-yandeks-direkt-urok-8/13229-2017-12-12.php]использовали hirise изучения этого участка поскольку контекстная камера орбитального разв[/url]

интернет реклама необычная google adwords семинар как рекламировать продаваемую квартиру курсы google adwords контекстная реклама веб-мастеру сайта

ульяновск купить квартиру от застройщика

(Walterpsync, 2018.06.24 17:46)

В Ульяновске все большую популярность приобретают так называемые клубные дома. Комфортное жилье, охраняемая территория, развитая инфраструктура – лишь часть преимуществ, за которые востребована недвижимость комфорт-класса. В таких домах как правило не больше 4 этажей, и такое жилье могут себе позволить одного статуса платежеспособности. Все это положительно отражается на качестве спокойной жизни, исключает вероятность возникновения скандалов среди жильцов, характерных для стандартных городских высоток. Для тех кому безопасность также важна как комфорт, тоже будет райским уголком микрорайон Гринпарк. Благодаря тому что данный проект очень продуман, здесь будет одинаково комфортно тем кто ценит одиночество и для больших шумных семей.
Это жилой комплекс, где установлены правила добрососедства, основанные на взаимопонимании и уважении! Почему выбирают ЖК GREENПАРК? Сегодня покупатели готовы платить за качественное и недорогое в эксплуатации жилье. Именно поэтому комфортные новостройки в Ульяновске в микрорайоне «Гринпарк» заинтересуют многих современных покупателей. Для их строительства выбрано удачное место Нового города – самого нового района Ульяновска. Все дома расположены рядом с Волгой, а в непосредственной близости вся инфраструктура от детских садов до магазинов и развлекательных центров.
Не смотря на название и весь шик, клубные дома отличаются низкими комунальными платежами, потому как все постройки разработаны по принципу энергосбережения из высоко качественных материалов. Отопление в клубных домах поквартирное, газовые котлы стоят для каждой квартиры и уже входят в ее стоимость.
Просторные гардеробные, ванные комнаты с окном, одна или две квартиры на лестничной площадке, двух и трех- сторонняя ориентация – в Гринпарке каждый найдет свою самую удобную планировку квартиры с необходимым количеством комнат. Весь жилой комплекс будет огорожен, на КПП круглосуточная охрана и пропускной режим,все это делает жилой комплекс максимально безопасным для проживания Купить квартиру от застройщика недорого – реально!
Продажа квартир в Ульяновске интересует не только местное население. Экономика города демонстрирует рост и развитие, чем привлекает жителей из других регионов, решивших улучшить свою жизнь. Полностью комплекс будет сдан застройщиком в 2019 году, но для тех кто уже хочет заселяться есть ряд домов и квартир готовх к сдаче и заселению прямо сейчас.
для более детального выбора и осмотра мы предлагаем совершить путешествие по квартире с помощью 3 д модели. Сделать это можно на нашем официальном сайте. Гринпарк это настоящий город на прирроде, успейте сделать свой выбор!
Перейти на сайт [url=http://greenpark73.ru/greenpark73/sales-conditions/]ульяновск купить квартиру от застройщика[/url]

купить однокомнатную квартиру в ульяновске

(Richardvab, 2018.06.24 17:35)

Новостройки в Ульяновске очень перспективны. С развитием технологий у желающих приобрести жилье на первичном рынке имеется возможность не только следить за ходом строительства, но и посетить объект в режиме 3Д тура. Такие путешествия дают возможность сделать правильный выбор при покупке. Именно так поставлена работа одного из ведущих застройщиков — ООО "Азимут", входящего в состав Группы компаний "Премьера".
Достойный внимания пример малоэтажной застройки — Жилой комплекс Нордпарк, находящийся в северной части Ленинского района, и расположенный на улице Скочилова. Ко всем достоинствам Ульяновска, связанным с удачным расположением на берегах Волги и привлекательностью для иностранных инвесторов, добавляется еще благоприятная роза ветров и отсутствие рядом вредных промышленных производств.
Перспектива купить квартиру в Ульяновске заинтересует:
владельцев предприятий и компаний, желающих сократить представительские расходы и обеспечить жильем ценных сотрудников;
деловх людей которым по необходимости приходиться бывать в Ульяновске или просто жить;
семьи, решившиеся улучшить жилищные условия;
жителей близлежащих населенных пунктов, решивших перебраться в славный город на Волге.
Став владельцем квартиры в Ульяновске, собственник вкладывает в свое будущее. Такое жилье является высоколиквидным, а значит в случае необходимости его легко превратить в деньги. Многие ошибочно полагают что новое жилье стоит в разы больше чем вторичка, наши застройщики доказывают это своим примером. Демократичность цен на новые квартиры в Ульяновске складывается из следующих факторов:
прямые продажи;
возможность оформить покупку на начальном этапе строительства;
всевозможные программы помощи финансирования и кредитования от ведущих банков региона;
При покупке принимаются жилищные сертификаты и материнский капитал.
Опираясь на все это застройщик предлагает высокий комфорт и огромное разнообразие планировок приобретаемых квартир. Утопающая в зелени территория, развитая инфраструктура в совокупности с хорошей транспортной развязкой — лишь некоторые из достоинств этой новостройки в Ульяновске, квартиры в которой можно приобрести на выгодных условиях. Перспективным является и то, что каждый дом имеет собственную котельную. В совокупности с современными материалами и наличием в квартирах стеновых клапанов приточной вентиляции это позволит существенно сократить размер коммунальных платежей и обеспечить высокий уровень комфорта и уюта. Позаботились создатели проекта и о наличии мест для парковки автомобилей. Один дом уже сдан. Два дома сдаются уже эти летом, а в 2019 году будет сдан четвертый по счету дом, завершающий этот комплекс.
Успейте приобрести свой уютнй уголок в зеленой зоне города, приходите в – ЖК Нордпарк!
Перейти на сайт [url=http://nordpark73.ru/novosti-nordpark]двухкомнатные квартиры в ульяновске[/url]

купи подарок магазин

(Timothyfap, 2018.06.24 01:44)

для упаковки подарков купили ленту длиной 30 м десятую часть всей ленты
[url=http://portal.emerald-game.ru/member.php?u=4615]купи подарок магазин[/url]
[url=http://www.realmir.ru/forum/index.php?action=profile;u=200424]купить сладкие новогодние подарки для детей в москве в розницу[/url]
[url=http://alfalan.org/users/KevinLilky]акции в билайне на смартфон купи один второй в подарок[/url]
[url=http://www.vpohode.kz/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=35810]оригинальный подарок на день рождения купить в нижнем новгороде[/url]
[url=http://womenmagazine.net/user/KevinClene/]что будет если купить игру в подарок в steam[/url]

LGMGMLCXFHVDXHVD643


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »