Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tények, tanok, eszmék
 
  • Ma is élő rokon népcsoportok
Sok írást találni manapság egyes a "magyar"-hoz döbbenetesen hasonló hangzású névvel bíró népcsoportokról. Hogy csak néhány példát említsünk, a Turán című, a magyarság eredetkutatásával foglalkozó tudományok lapjában szép tanulmány jelent meg Benkő Mihálytól, aki a Mongol-Altájon élő mazsarok­nál járt. Ennek a népcsoportnak az anyagi, szellemi kultúrája és hitvilága nagyon közel áll a honfoglaló magyarokéhoz. Ősi formájában öröklődött át náluk napjainkra a nomád pásztorvilág, a hagyományos használati és dísztárgyaival együtt. A sámánisztikus temetkezési szokásuk még ma is él. A régi mazsar temetőkben faragott kopjafák láthatók.

A Duna TV és az MTV2 többször is vetített filmet a Nepálban élő magarokról. Ez a sajátosan elkülönült nép­csoport az egyetlen Nepálban, akik a többiektől eltérően temetkeznek és kopjafát állítanak a halottaik­nak. Az ősi magar közösségek egyedüli vezetője a sámán. Ősi történeteiket rézlemezekre és kövekre leróva őrzik. A földművelésük mikéntje is sok hason­ló­ságot rejt, a kukoricakötés, szárítás, a járom és a faeke ugyan­olyan, mint bármely magyar faluban, ahol még hagyo­má­nyos módon dolgoznak.

Kazahsztánban a kazah törzsszervezetben is létezik, és tekintélyes pozíciót foglal el a "Mazsar" törzs, akik úgy tudják magukról, hogy a keleten maradt és a mongolok által legyőzött magyarok rokonai. Kazahsztán tisztelet­beli konzulátust tart fenn a magát a Nagykunság központjának tartó Karcagon.

Ezek az emberek a mai napig hűen őrzik emlékeze­tükben a közös származá­sun­kat, csak mi nem akarunk emlékezni rájuk. Persze, valóban ez a kényelmesebb megoldás, hisz kinek kellenek ilyen iszonyú nyomorban élő, szerencsétlen rokonok, akiknél sok helyen még háború is folyik! Inkább az Európai Unióhoz csatlakozunk, ott a pénz, a csillogás, de jó is lesz nekünk (hurrá, megint lábtörlője lehetünk valakinek)!

Csakhogy a történelem - tetszik, nem tetszik - nem úgy működik, hogy amire nem akarunk emlékezni, azt meg nem történtté tehetjük! Aki nem tartja tiszteletben történelmét és az őseit, nem vesz róla tudomást, hogy honnan jött, annak nincs múltja. Akinek pedig nincs múltja, annak jövője sincs, hisz a fának sem nőhet lombja, ha a gyökereit kitépik. A természet egész egyszerűen így működik!

 


  • Amiről földrajzi neveink mesélnek


Amikor őseinknek a természeti katasztrófák, vagy járványok miatt újabb területekre kellett vándorolniuk szokásuk volt, hogy az újonnan birtokba vett területeken ugyanazokat a neveket adták a folyóknak, hegyeknek, települé­sek­nek, amiket már korábban is használtak. Már Ataiszon is létezett Tigris nevű folyó, Dorozsma nevű település és Gara nevű zúgó. A legtöbb újonnan kialakított település viszont bizonyos személyekről kapta a nevét, akiknek az alapításhoz valamilyen úton-módon sok köze volt. Így például a kiváló építőmester, Keve nevét őrzi Kevevára, ami azonos a mai Kievvel. A mai Magyarország területén hemzsegnek az ilyen típusú földrajzi nevek, hogy csak néhány példát említsünk: Debrecen, Buda, Szalajka-völgy, Tisza, Miskolc, Mátra, vagy akár Dunna-aranyasszony után a Duna. Bizonyára sokan eltűnődtek már utazásaik során, hogy honnan a csudából származ­hat­nak egyes települések igen furcsának tűnő nevei, mint például Lesence­tomaj, Kerkaszentkirály, vagy éppen Jászjákó­halma. Aki már ismeri az Arvisurát, annak ezek a nevek is mondanak valamit. Persze ez ugyanúgy áll határainkon kívülre is. Ha például azt mond­juk, hogy Vízkaja sámán, vagy Kuszkó vezér, ugye beugrik róluk egy öböl, illetve egy perui nagyváros neve?


Ha valaki még ezek után is hitetlenkedik, ajánljuk, hogy ismerkedjen meg Dr. Vámos-Tóth Bátor Tamana-kutatásával. Ez a zseniális ember 1976 óta folytat nyelvészeti, névelemző munkát, miközben beutazta a fél világot, s olyan szerencsés helyzetben volt, hogy betekintést nyerhetett a CIA teljes földrajzi névtárába is. Ezáltal az öt földrész 184 országában, hétezer olyan 3-4-5 név-elemből álló nevet, névszerkezetet gyűjtött össze, melyek alakszerkezeti azonos párjai mind megtalálhatók a Kárpát-medencében is, és ezeknek hatvan százaléka ráadásul magyar családi, illetve személynév is!!! Ez a tény azt üzeni nekünk, hogy léteznie kellett évezredekben mérendő világ-műveltségnek, melyeknek a fennmaradt magyar műveltség élenjáró hordozójának tekinthető. És valóban, azt mondják a rovások, hogy az utolsó jégkorszak beköszönte előtt őseink itt éltek a mai Kárpát-medencében, és igen művelt, fejlett civilizációt képviseltek. Az eljegesedés miatt menekültek át később Ataiszra. A Tamana-kutatásról egyéb­ként rendszeresen hírt ad a világhálón a 3. ÉVEZRED - 21. SZÁZAD című, Spanyol­honban szerkesztett, nemzeti múltunk titkait és a magyar jövő építő gondolatait sűrítő, az egész világ magyarságához szóló internetes folyóirat.


  • Titokzatos építmények


Teotihuacan, azaz az Istenek városa Mexikóban; Copán, maja királyi város a dzsungelben Hondurasban­; Machu-Picchu, az inkák városa, 100 km-re Cuzco-tól Peruban; különleges kőóriások a Húsvét-szigeteken, Kheopsz fáraó piramisa, és a többi gizai fáraó hagyatéka Egyiptomban, a Nazca-vonalak Peruban; a dél-angliai Dorset egyik domboldalára vésett Cerne Abbas-i óriás; Wiltshire-ben a Salisbury-síkság közepén álló Stonehenge Angliában; a Bretagne fenyveseinek és han­ga­mezőinek közepén álló Carnac ősi sugár­útja. Még bőven lehetne folytatni a sort, de hiszen ki ne hallott volna már ezekről a titokzatos építményekről?

Erich von Däniken svájci kutató azt feltéte­lezi, hogy léteznie kellett egy idegen, földön­kívüli eredetű civilizációnak, akik segítettek a földi embereknek. Hiszen ezen építmények megalkotásához mesteri szinten kellett érteni a matematikához és a csillagászathoz. Talán akkor valóban ők adták át az ehhez szükséges tudást? Tényleg az ő utasításukra készültek a piramisok titkos kamrái? És valóban rejtegetnek benne olyan írásokat, amelyek az emberi­ség eredéről szólnak?

Nem kívánunk válaszolni ezekre a kérdésekre, mert ha valaki megismeri az Arvisurát, az előbb vagy utóbb saját maga is meg tudja válaszolni őket!  • A Sirius rejtélye


A mai Mali Köztársaság területén, Timbuktu városától délre, a Bandiagara fenn­síkon él egy törzs, a dogonok. Ők a következőket mesélték Robert Temple amerikai orientalistának a világ keletkezéséről:

"A teremtés kiindulópontja a Sirius Digitariának nevezett kísérője, amely a Sirius körül kering. A dogonok szerint a Digitaria a legkisebb és legnehezebb csillag. Benne van minden dolgok csírája. Saját tengelye és a Sirius körüli mozgása biztosítja a világmindenség teremtő erőinek továbbélését. A Siriusnak a Digitarián kívül még egy kísérője van, az "emmaya". Ez a csillag nagyobb, de négyszerte könnyebb a Digitariánál. Ugyanolyan irányban és ugyanannyi idő alatt kerüli meg a Siriust, mint a Digitaria, de pályája hosszabb, vagyis jóval távolabb van tőle." Mellesleg a dogonok igen sokat tudnak más bolygókról is, sőt szerintük az egész világegyetemben rengeteg értelmes faj létezik. A dogonok között ez a tudás ősidők óta apáról fiúra száll. De vajon honnan tudhat ilyen dolgokat egy civilizálatlan természeti nép? Hiszen a mi csillagászaink csak az 1860-as évektől tudnak a Sirius A-ról, a Sirius B-ről és azok tulajdonságairól. Ha viszont feltéte­lez­zük, hogy a régmúltban idelátogatott szíriuszi segítőink adták a szájukba ezeket az információkat, talán már nem is olyan meglepő az egész!

 

  • Isteni titok, a magyar nyelv


"Nyelvében él a nemzet" - napjainkban ez egyre igazabbá válik. Sajnos elég nagy konzervativizmus tapasztalható egyes hazai (szándékosan nem használtam a magyar jelzőt) tudósaink részéről, akik váltig azt állítják, hogy a magyarnak nincs más rokon nyelve, csak a finn-ugor. Tudjuk, hogy az 1800-as évek eseményei miatt óriási harc indult meg a magyarság ellen, amit a kormány is támogatott. Ebből a célból találták ki a finn-ugor elméletet is, ám úgy tűnik, hogy a magyarok nemzeti tudat gyöngítésének csak nehezen akar vége szakadni. Az Arvisura ismeretében ez az elmélet egész egyszerűen nevetséges.

Az Arvisura több helyen is tesz említést a nyelvünkről, például a következőket: "Mivel az Ordosz körüli település lakói úzok voltak, a rovósámánok mindig az ő nyelvjárásukkal rótták le az arvisurákat. Ez az úz nyelv lett a birodalmi közös nyelv, amely az évezredek alatt keveset változott, és amit ma magyar nyelvnek nevezünk. "

Szerencsére azért vannak jó úton járó nyelvészek is. Jespersen dán tudós szerint a magyar a legtökéletesebb nyelv, amely a legkevesebb szóval a legtöbbet tudja kifejezni. Mezzofanti, olasz tudós azt állítja, hogy a magyarok nem is tudják, milyen kincset bírnak a nyelvükben. Sir John Bowring angol filológus pedig a következőket mondta: " A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. Rendkívül különleges módon fejlődött és struktúrája visszanyúlik arra az időre, mikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. Egy olyan nyelv, mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát, matematikai logikával, harmonikus összeilleszkedéssel, ruganyos és erős hangzatokkal. a magyar nyelv egy tömör kődarab, melyen a viharok a legcsekélyebb karcolást sem hagyták. Nem olyan, mint egy naptár, mely a korral változik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz s nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsőségesebb monumentje egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok nem tudnak megoldani, elhanyagolják, úgy a nyelvkutatásban, mint a régészetben. Az egyiptomi templomok mennyezete - mely egyetlen szikladarabból készült - megmagyaráz­ha­tatlan. Senki sem tudja honnan származik, melyik helységből hozták ezt a furcsa, bámulatos masszát. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére. A magyar nyelv eredete ennél sokkal csodálatosabb fenomén. Aki megoldja, isteni titkot fog analizálni és a titok első tézise ez: Kezdetben vala a szó és a szó istennél volt és a szó lett az Isten."

Annak cáfolatára, hogy a magyar nép és nyelv kizárólag finnugor származású, számos tanulmány jelent meg Hámori Frédi tollából is, aki bár az USÁ-ban, Californiában él, mégis magyarabb magyar, mint sokan az MTA-n.

De hogy egy hazai példát, illetve érdekességet is említsünk: Kiss Dénes a magyar nyelvről írott tanulmányában azt írja, hogy olyan, mintha a Marsról hozták volna, s bebizonyítja, hogy valóban eltér a világ legtöbb nyelvétől. A témáról bővebbet meg lehet tudni az író Játék és törvény, Ősnyelv - nyelvŐs?, valamint az Ősegy titka és hatalma avagy a magyar nyelv tana c. munkáiból.

 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Yagit75

(Ubexu09, 2018.12.09 04:37)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/cefdinir-300mg-donde-comprar-sin-receta-buen-precio-us-comprar
http://snopeczek.hekko.pl/228701/buy-apicalis-20mg-no-prescription-over-the-counter-apicalis
http://social.leembe.com/blogs/post/41016
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/o-commander-lozol-indapamide-acheter-du-lozol-au-pas-de-la-case
http://social.leembe.com/blogs/post/39536
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/pulmicort-respules-budesonide-o-en-commander-moins-cher-acheter
http://foodtube.net/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-prilo-130-mg-gen-rico-mais-barato
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-dali-gen-rico-melhor-pre-o-brasil
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-sinemet-achat-sinemet-libre
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/sildenafil-with-dapoxetine-100-60mg-order-sildenafil-with
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-efesexx-sin-receta-con-garantia-chile-comprar
http://www.facecool.com/profiles/blogs/commander-oximum-130-mg-generique-en-ligne-au-rabais-rapide
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-cianeo-tadalafil-60-mg-gen-rico-pela-net
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/antivert-meclizine-como-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/low-price-viagra-150mg-order-online-buy-viagra-authentic
http://answers.codelair.com/22606/tadafast-achat-fiable-acheter-tadafast-france-ordonnance
http://jaktlumaczyc.pl/71401/griseofulvina-comprar-farmacia-linea-con-seguridad-andorra
http://property.ning.com/profiles/blogs/discount-bamirac-25-mg-order-online-how-can-i-purchase-sildenafil
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/viagra-50-mg-donde-comprar-sin-receta-mas-barato-chile
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/zyad-40mg-comprar-gen-rico-de-confianza-on-line-portugal
http://ggwadvice.com//index.php?qa=52076&qa_1=ordenar-sessograh-sildenafil-citrate-internet-sessograh
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-gen-rico-envio-48h-pela-net
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/zyad-onde-comprar-gen-rico-mais-barato-online-rep-blica
http://social.leembe.com/blogs/post/40461
http://snopeczek.hekko.pl/228429/posso-comprar-sollevare-generico-desconto-internet-brasil
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-snafi-tadalafil-40-mg-sin-receta-de
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/cere-t-sildenafil-citrate-o-en-commander-prix-cere-t-200-mg
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ah-zul-sildenafil-citrate-entrega-em-24h

Ibiyu41

(Ejeyo38, 2018.12.07 16:59)

http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/67/12526/farmacia-online-donde-comprar-avapro-irbesartan-sin-receta-urge
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-sildenafil-citrate-de-confianza
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-talys-sin-receta-con-seguridad-per
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-de-dejavu-urgente-internet-brasil
https://www.olliesmusic.com/blog/23008/donde-se-puede-comprar-dapoxetine-30-mg-al-mejor-precio-mГ©xico-comprar-dapo/
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-gabapentin-400mg-buy-gabapentin-online-new-york
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/betafortan-sildenafil-citrate-en-ligne-baisse-prix-livraison
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-oneaid-20-mg-on-sale-where-to-buy-tadalafil-quick-shipping
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001-mg-bon-prix-en-ligne-livraison-express
http://dmoney.ru/39396/comprar-o-gen%C3%A9rico-de-famotidina-internet
http://soruanaliz.com/index.php/19216/comprar-gen%C3%A9rico-entrega-internet-generico-yasmin-receita
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-honygra-sildenafil-citrate-sin-receta-en-l-nea
http://www.facecool.com/profiles/blogs/vigro-sildenafil-citrate-150-mg-donde-comprar-de-confianza
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/achat-express-sildenafilo-120-mg-bas-prix-2018-sildenafil-citrate
http://jaktlumaczyc.pl/69896/virineo-sildenafil-citrate-comprar-generico-preco-brasil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-100-mg-bas-prix-internet-sans
http://football.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sollevare-sin-receta-pago
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/buy-urso-300mg-low-price-purchase-urso-florida
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-sildenafil-citrate-130-mg-pela
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/order-daklinza-without-rx-can-i-order-daclatasvir-cheap
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/commander-du-vrai-finasteride-1-mg-generique-en-ligne-au-rabais
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/sildeagil-120mg-buy-no-rx-wholesale-sildeagil-200-mg
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/vigrow-100-mg-en-ligne-bon-marche-commander-securise-achat
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/direktan-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-mas-barato
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-dynamico-sildenafil-citrate-de
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/flavoxate-hcl-200mg-buy-cheap-buying-flavoxate-hcl-with-a

Esawo86

(Neyok90, 2018.12.06 07:34)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/cheap-cefaclor-250-mg-buy-online-cefaclor-tabs-375mg http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/erotid-40-mg-generique-achat-visa-medicament-tadalafil-10-mg http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pulmopres-sin-receta-de-confianza http://whazzup-u.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-dimenhydrinate-50-mg-pas-cher-generique-dramamine http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/54812 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-verventi-100mg-con http://wu-world.com/profiles/blogs/buy-edgon-online-purchase-discount-edgon-online http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-apcalis-sx-de-forma-segura http://ggwadvice.com//index.php?qa=53944&qa_1=viagra-sildenafil-citrate-achat-acheter-du-viagra-sur-le-net http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=151078&qa_1=comprar-generico-bipomax-receta-garantia-bipomax-ecuador http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-do-ciavor-diario-de-forma-segura-pela http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/order-prosterit-buy-prosterit-legally-online-in-canada http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/puedo-comprar-lamisil-sin-receta-de-forma-segura-per https://www.nettingchat.com/blogs/post/40304 http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/achat-de-funtoosh-sildenafil-citrate-200-mg-sildenafil-citrate http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/panagra-sildenafil-citrate-como-comprar-de-forma-segura-costa http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/trepol-donde-puedo-comprar-en-l-nea-chile http://brooklynne.net/profiles/blogs/vigour-como-comprar-entrega-r-pida http://snopeczek.hekko.pl/228322/buy-aerogra-safely-where-order-sildenafil-citrate-without http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/cheap-flomax-0-2-mg-order-online-flomax-cheapest-uk http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/order-labetalol-100mg-online-anyone-buy-labetalol-online-without http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/amlodipina-10mg-puedo-comprar-sin-receta-env-o-gratis http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/338814 http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-sildenafil-citrate-50mg-gen-rico

Zopoy33

(Oyeyu35, 2018.12.03 21:21)

https://hold-on-to-memories.tumblr.com https://cursedbuthappy.tumblr.com https://rkimzi.tumblr.com https://alberthxy.tumblr.com https://the-heroic-potato.tumblr.com https://perdida-en-las-tinieblas.tumblr.com https://blarsonx.tumblr.com https://ancestralalien.tumblr.com https://teenag3cannibal-blog-blog.tumblr.com https://hayaabunofalme.tumblr.com https://urbanparadise.tumblr.com https://honeyhoneyxo.tumblr.com

Biqof11

(Epoxi59, 2018.12.01 11:08)

https://welearnin.tumblr.com
https://g0ldlace.tumblr.com
https://themaynards624.tumblr.com
https://paranoid-subzero-doll.tumblr.com
https://mar-27.tumblr.com
https://lauralily3-blog.tumblr.com
https://songghana.tumblr.com
https://cont--nue.tumblr.com
https://ciencia--de--la--lluvia.tumblr.com
https://alexandra-brl.tumblr.com
https://alevel-study.tumblr.com
https://buy-divalproex-125mg.tumblr.com
https://u-r-sexy.tumblr.com
https://klance1plance2.tumblr.com
https://intrxsiverium.tumblr.com
https://haleyrecovers.tumblr.com
https://horngryinberlin.tumblr.com
https://kaio0907.tumblr.com

Проститутки Краснодара

(AmuelLiawl, 2018.10.12 15:08)

<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд блядей в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Бюджетные шлюшки</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства в Краснодаре в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд шлюх в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие шлюшки Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд проституток в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Дешевые бляди Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Бюджетные шлюшки Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интим знакомства в Краснодаре</a>

fifa 15 скачать ключ

(garneuhow, 2018.03.26 15:43)

По моему мнению Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM.

---
Неплохой топик скачать фифа 15 с кряками через торрент, скачать fifa 15 и <a href=http://15fifa.ru/>fifd</a> fifa 15 скачать бесплатно полная версия

Könyv letőltése

(Admin, 2011.10.24 09:17)

Megadom a linket ahol letöltheti a könyvet :-)
http://www.fehervarezo.hu/request.php?9
Olvassa és terjessze.

7625-pécs Kálvária ut. 56.III.11

(Kazi Ferenc, 2011.10.23 22:06)

Érdeklődni szeretnék hol és milyen formában lehet ehhez vagy hasonló könyvekhez jutni? Egyszerűen fantasztikus menyi értelem és tudás van, csak hát elzárják, az ember elöl. Én személy szerint nem egyszer halottam, pozícióban lévő embertől, ne gondolkodj, hanem csináld. Mintha tudatóság lenne a nép butítása, erre szoktam volt mondani, ha buta emberekkel akar dolgozni menyen el egy diliházba vezetőnek